Etică și deontologia profesională

În cadrul fiecărei profesii există probleme specifice de morală, însă acolo unde subiectul profesiei este ființa umană, etica și deontologia profesională capătă o însemnătate și mai mare. Etica și deontologia sunt elemente cheie în desfășurarea activităților profesionale, și putem spune, fără să greșim, că îngrijirile medicale de calitate depind într-o mare măsură de nivelul de respectare a principiilor etice și a valorilor deontologice. În timp ce Etica este despre ceea ce este corect sau greșit, bine sau rău, drept sau nedrept,  responsabil sau neresponsabil, lăudabil sau condamnabil, Deontologia este ansamblul acestor norme de conduită și al obligațiilor etice din cadrul profesiei, reunite sub forma unui cod sau regulament privitor la responsabilitatea membrilor unei organizații. O definiție completă a eticii și deontologiei profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical este dată de  art. 1 din Codul etic și deontologic al asistentului medical generalist, al moașei și asistentului medical - ”ansamblul de principii ... Citiți mai mult...

Drepturile membrilor

Tuturor ne plac drepturile, pentru că vorbesc despre acele lucruri care ni se cuvin din oficiu, însă nu trebuie să pierdem din vedere faptul că orice drept vine la pachet cu obligații, iar pentru a beneficia de drepturile noastre, trebuie să ne îndeplinim şi obligațiile. În general termenul "drepturi" se referă la ceea ce știința juridică recunoaște, îngăduie sau acordă⁠ unei persoane, însă exercitarea drepturilor de către fiecare subiect în parte poate fi condiționată sau bazată pe circumstanțe foarte diferite. Astfel, termenul ”drepturi” este unul foarte larg și poate fi foarte confuz, din cauza suprapunerii mai multor înțelesuri, a diferitelor situații sau relații, prin prisma conținutului, obiectului, rolului sau sensului a ceea ce este recunoscut sau acordat titularului. Drepturile membrilor OAMGMAMR, se referă strict la acele drepturi rezultate din relație directă între membru și organizația profesională, dobândite prin înscrierea în organizație. Dobândirea unor drepturi prin înscrierea ca membru al organizației profesionale face ca drepturile să ... Citiți mai mult...

Răspunderea disciplinară a membrilor O.A.M.G.M.A.M.R.

Plecând de la art. 13 din OUG 144/2008, conform căruia la primirea în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical vor depune un jurământ, constatăm că legiuitorul a fost preocupat de aspectele disciplinare ale profesiei, și a ales să păstreze chiar și această formă primară de angajament, promisiunea solemnă, referitoare la obligațiile morale generale ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali, în desfășurarea activităților profesionale. Înscrierea în organizația profesională vine la pachet cu drepturi dar și cu obligații, iar pentru a păstra cât mai sus etalonul profesionalismului, moralității, ordini și coerenței în activitățile profesionale desfășurate de membrii noștrii, se impune acestora obligația respectării anumitor reguli de conduită profesională și în același timp, se conturează obligativitatea răspunderii disciplinare pentru membrii care ignoră sau încalcă obligațiile. Conform prevederilor art. 63 alin. (1) din OUG 144/2008, “Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali răspund disciplinar ... Citiți mai mult...

Educația Medicală Continuă (EMC), obligație și, în același timp, un drept al membrilor OAMGMAMR. Opinia consilierului juridic OAMGMAMR filiala București – Bobic Alin Victor

Motto: “Învățat e omul care se învață necontenit și învață necontenit și pe alții” - Nicolae Iorga   Când vine vorba despre clasicul „EMC”, asistentul medical este tentat să privească această formă de educație profesională continuă doar ca pe o activitate consumatoare de timp și resurse. Realitatea este cu totul alta, și, chiar dacă participarea la cursuri, conferințe și alte tipuri de manifestări creditate poate fi uneori costisitoare și consumatoare de timp, trebuie înțeles faptul că experiența profesională nu este suficientă pentru o carieră de succes și că este nevoie de o pregătire continuă, pentru a putea progresa profesional. În profesia de asistent medical generalist, moașă și asistent medical, educația profesională continuă este, pe lângă o cerință legală obligatorie pentru desfășurarea activității profesionale, și o nevoie fundamentală a societății moderne, determinată de multitudinea și varietatea informațiilor, dar mai ales de progresul și evoluția științei, tehnicii și tehnologiei în domeniul medical. Conform actului legislativ care reprezintă ... Citiți mai mult...

Asigurarea de răspundere profesională, un “stres” suplimentar al desfășurării activității profesionale sau, mai degrabă, desfășurarea activității profesionale fără stres suplimentar?

Pentru început, trebuie cunoscut faptul că asigurarea de răspundere civilă pentru greșelile în activitatea profesională este obligatorie pentru toți asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali. Cadrul legal al obligației de a încheia asigurare de răspundere civilă pentru greșelile în activitatea profesională este dat de  art. 667 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, și art. 22  alin. (2) şi (3) din OG 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea  OAMGMAMR. Autorizarea exercitării profesiei, mai cunoscută sub denumirea de avizare anuală, se acordă numai după dovedirea existenței unei asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pe anul respectiv (art. 16 alin. (1) din OUG 144/2008). Valorile minime ale riscului asigurat sunt stabilite prin Hotărârea nr. 5/2018 a Consiliului național al OAMGMAMR, după cum urmează: -   echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, pentru asistenții medicali generaliști, ... Citiți mai mult...

Notiuni de legislatie medicala

    I. Răspunderea juridică   1. Noţiuni generale Reglemenând relaţiile sociale prin norme de drept, legiuitorul are întotdeauna în vedere condiţiile în care norma trebuie să se realizeze şi mai ales ce se întâmplă atunci când destinatarii aduc atingere acesteia. Prin fapta sa, cel care încalcă prevederile normelor juridice aduce atingere ordinii de drept, tulbură buna desfăşurare a relaţiilor sociale. Pentru aceste motive el trebuie să raspundă. 2. Caracterizare Răspunderea juridică are următoarele caracteristici: - declanşarea răspunderii juridice şi stabilirea formei concrete de răspundere aparţin întotdeuna unor organisme special abilitate de legiuitor; - temeiul răspunderii juridice şi întinderea acesteia se află întotdeauna în lege; - răspunderea este întodeauna legală; nimeni nu-şi poate face dreptate singur; numeni nu poate fi judecator în propria cauză; - răspunderea juridică presupune existenţa unui raport juridic şi aplicarea unei sancţiuni. 3. Definiţie Răspunderea juridică este definită ca un complex de drepturi şi obligaţii conexe care – în conformitate cu legea- se nasc ca urmare a săvârşirii unie fapte ... Citiți mai mult...

Reguli de bună practică farmaceutică

Autor av. dr. Dan CIMPOERU Prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2010 s-au aprobat Regulile de bună practică farmaceutică. Aceste reguli conţin recomandări aplicabile în unităţile farmaceutice, destinate a garanta că serviciile furnizate de personalul farmaceutic sunt corespunzătoare, eficiente şi orientate către pacienţi. Prevederi generale privind buna practică farmaceutică Regulile de bună practică farmaceutică impun următoarele: a) activitatea farmaceutică trebuie să fie focalizată pe eliberarea medicamentelor şi a altor produse pentru sănătate, care să aibă calitatea garantată, însoţită de o informare şi o consiliere adecvate pentru pacient; b) principala preocupare a farmacistului trebuie să fie asigurarea stării de sănătate a pacienţilor, precum şi a populaţiei, în general; c) farmacistul trebuie să încurajeze o prescriere raţională şi să promoveze utilizarea corespunzătoare a medicamentelor, inclusiv în scopul evitării automedicaţiei; d) fiecare serviciu furnizat de unitatea farmaceutică trebuie să aibă un scop pertinent pentru bolnav, să fie clar definit, făcut cunoscut în mod eficace părţilor implicate şi ... Citiți mai mult...

Drepturile pacienţilor

Drepturile pacienţilor sunt reglementate de Legea nr. 46/2003. Potrivit acestei legi, pacienţii au următoarele drepturi: 1. Dreptul pacientului la informaţia medicală Acest drept presupune ca pacientul să fie informat: - cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza. - asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate. - asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării. - asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic. Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă. Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile ... Citiți mai mult...

Ghidurile de practica medicala

GHIDURILE DE PRACTICĂ MEDICALĂ Autor avocat dr. Dan CIMPOERU Practica medicală unitară după standardele internaţionale şi adaptată gradului de activitate şi nivelului fiecărui spital este o linie de conduită care implică elaborarea ghidurilor de practică medicală şi diseminarea acestora la nivelul tuturor unităţilor sanitare care acordă asistenţă medicală în specialităţile implicate. Ghidurile de diagnostic şi tratament sunt recomandări dezvoltate în mod sistematic, bazate pe dovezi ştiinţifice privind îngrijirile care trebuie acordate într-o anumită circumstanţă clinică. Ele îndeplinesc atribuţiile generale ale unui ghid şi sunt valide, reproductibile, cost-eficiente, reprezentative, aplicabile clinic, flexibile, clare, revizuibile, supuse auditului clinic (capabile de transpus în criterii de audit explicite). Ghidurile nu sunt: -          substitute ale experienţei clinice, aplicabile tuturor pacienţilor ; -           singura soluţie pentru o problemă; -          directive sau protocoale obligatorii si rigide. Prin aprobarea acestui proiect de act normativ se realizează atât o practică medicală unitară naţională care să se alinieze standardelor internaţionale  cât şi educaţia medicală continuă a personalului medical ... Citiți mai mult...

Medierea

METODA DE ELECTIE PENTRU REZOLVAREA CONFLICTELOR DIN DOMENIUL MEDICAL Conflictul este o parte necesară și firească a vieții. El poate fi periculos, dar, folosit în mod creativ conduce la oportunități. Rezolvarea conflictelor depinde în mare măsură de conştientizarea lor. CE ESTE CONFLICTUL? Prezent dintotdeauna, atât în lumea anorganică cât și în lumea vie, antagonismele reprezintă chiar o condiție a existenței. Omenirea, încă de la apariția ei a fost expusă unor stări conflictuale: cu mediul de viață, cu alte viețuitoare, cu semenii. De multe ori, aceste stări conflictuale generează progresul. Alteori, însă, ne amărăsc viața. In cele ce urmează ne vom referi tocmai la aceste aspecte, insistând asupra căilor alternative de rezolvare în beneficiul nostru. Referindu-ne la persoane, conflictul însumează toate stările noastre afective negative: agresiune; opoziție; dezacord; antagonism; neliniște; ostilitate. * Este o stare de tensiune care apare când doua sau mai multe probleme importante se suprapun. * Are loc atunci când doua sau mai multe ... Citiți mai mult...