Suspendarea calității de membru OAMGMAMR

Termenul suspendare/suspendat este perceput în general ca fiind unul negativ, însă adevărul este undeva la mijloc. Totul depinde de contextul/motivul care a condus la suspendarea calității de membru al OAMGMAMR.

Deși reglementată prin OUG 144/2008 și prin Statutul OAMGMAMR, pentru asigurarea unui cadru coerent și unitar la nivelul tuturor filialelor, Consiliul Naţional al OAMGMAMR a aprobat,prin Hotărârea 29/2017, o procedurăde suspendare a membrilor, în cuprinsul căreia sunt detalitate șireglementate în mod cuprinzător două forme ale suspendării calității de membru, și anume, suspendarea la cerere și suspendarea disciplinară.

Pornind de la acest fapt, vom detalia pe rând aspectele de interes privind suspendarea la cerere și suspendarea disciplinară.

Suspendarea la cerere:

Însăși denumirea acestei forme de suspendare trasează în linii mari cadrul procedural general pe care membrii OAMGMAMR trebuie să-l  urmeze în cazul în care se află într-o situație obiectivă, care îi impiedică temporar să-și exercite profesia.

Solicitarea de suspendare a calității de membru se face obligatoriu în scris, prin depunerea unei cereri la filiala OAMGMAMR unde solicitantul este înregistrat/înscris, suspendarea efectivă intervenind doar din momentul aprobării cererii de către președintele filialei.

Cererea de suspendare va fi însoțită în mod obligatoriu de copii conforme cu originalul ale documentelor justificative în baza cărora se solicită suspendarea (documente medicale, decizii de suspendare a contractului de muncă, carnet de şomaj, dovada rezidenţei în altă ţară etc.).  De reținut este și faptul că asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care solicită suspendarea calităţii de membru al OAMGMAMR, trebuie să fie la zi cu plata cotizaţiei de membru.

Motivele obiective/serioase pentru care membrii pot solicita suspendare sunt:

–          concediu de maternitate;

–          concediu pentru creşterea copilului de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

–          concediu pentru incapacitate temporară de muncă, dacă acesta are o durată mai mare de 6 luni;

–          concediu paternal;

–          şomaj, caz în care suspendarea se acordă pe durata şomajului;

–          rezidenţă temporară pe teritoriul altei ţări, dacă depăşeşte 6 luni;

–          alte motive obiective care justifică imposibilitatea exercitării profesiei pe o perioadă determinată, de până la cinci ani.

Pe toată durata suspendării la cerere, se suspendă de drept toate obligaţiile şi drepturile care decurg din calitatea de membru  al OAMGMAMR.

Încetarea suspendării la cerere a calităţii de membru al OAMGMAMR se face  doar în baza unei solicitării scrise la care solicitantul anexează, în original, certificatul de cazier judiciar, precum şi certificatul de sănătate fizică şi psihică, aflate în termen de valabilitate.

Suspendarea disciplinară:

Mai puțin plăcută, dar obligatorie în anumite situații, ea se manifestă ca efect al acțiunilor sau inacțiunilor membrilor, fiind un act administrativ care modifică temporar statutul de membru cu drepturi depline, prin faptul că, odată suspendată calitatea de membru, se suspendă implicit și dreptul de exercitare a profesiei, pe toată durata suspendării.

Cauzele care pot conduce la suspendarea disciplinară a calității de membru sunt de două feluri, cele care privesc aspecte de neîndeplinire a obligațiilor față de organizația profesională, cum sunt neplata cotizației de membru sau nerealizarea în termen a creditelor,  și cele de natură profesională, care au legătură directă cu modul în care sunt desfășurate activitățile profesionale și cu nerespectarea legislației în domeniul profesiei, a Codului de etică și deontologie, a regulilor de bună practivă profesională, a Statutului OAMGMAMR, a hotărârilor și deciziilor adoptate de organele de conducere ale OAMGMAMR. Astfel, putem spune că suspendarea disciplinară este o sancțiune generată exclusiv de comportamentul și atitudinea membrului, manifestate față de organizație sau față de profesie.

Suspendarea disciplinară în cazul abaterilor de ordin profesional se realizează prin Hotărâri emise de Consiliul național al OAMGMAMR sau Consiliului judeţean, respectiv Consiliului Municipiului Bucureşti, după caz, și doar în urma unei analize/cercetări aprofundate realizată de Comisiile de etică și deontologie profesională.

În cazul nerealizării anuale a numărului minim de credite, suspendarea intervine prin Hotărâre a Consiliului judeţean, respectiv a Consiliului Municipiului Bucureşti, iar pentru neplata a cotizației de membru pe o perioadă de 6 luni, prin Decizie a Biroului Consiliului judeţean, respectiv a Biroului Consiliului Municipiului, fără ca în aceste două cazuri să fie nevoie de o cercetare prealabilă realizată de Comisia de etică și deontologie, fiind suficientă simpla constatarea a situației existente.

Încetarea suspendarii intervine de drept, la data realizării numărului de credite restante, pentru membrii suspendați ca urmare a nerealizării creditelor anuale, sau la data plății cotizației restante, în cazul membrilor suspendați pentru neplata cotizației.

Pe fond, suspendarea sub orice formă a calității de membru al OAMGMAMR reprezintă un incident fondat pe o cauză legal prevăzută, care poate interveni la inițiativa membrului organizației profesionale sau la inițiativa organizației profesionale, în anumite situații obiective care împiedică temporar derularea activităților profesionale.

Bobic Alin Victor – Jurist OAMGMAMR filiala București

Share This Post