Bariere în prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale în activitatea asistenților medicali

Activitatea asistenților medicali din București cu privire la prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale este apreciată la nivel internațional!
Posterul „Barriers in preventing healthcare associated infections in the nurses’ activity” care a prezentat rezultatele obținute în cadrul unui studiu științific realizat în perioada februarie-iunie 2018 a fost nominalizat între cele 10 Cele mai bune E-Postere la Conferința „The Third CEE Conference on Hospital Hygiene and Patient Safety” din 12-13 martie 2019 de la Viena organizată de Semmelweis Foundation.
Lucrarea face parte din activitatea științifică a doctorandului Viorica Nedelcu.

 

Autori:

Viorica Nedelcu
OAMGMAMR Filiala Municipiului București, București, România;
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București, București, România

Mariana Zazu
OAMGMAMR Filiala Municipiului București, București, România;

Doina Carmen Mazilu
OAMGMAMR Filiala Municipiului București, București, România;
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București, București, România

Ioana Marina Grințescu
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București, București, România
Spitalul Clinic de Urgență București, Secția ATI, București, România

 

INTRODUCERE

Infecțiile asociate asistenței medicale (IAAM) reprezintă complicații nedorite ale îngrijirilor de sănătate, cu impact semnificativ asupra evoluției pacienților. Cea mai simplă și eficientă metodă de limitare și control a IAAM este igiena mâinilor. Deși personalul medical recunoaște importanța igienei mâinilor, acest lucru nu se reflectă totuși în practica clinică a acestora. O sursă a complianței scăzute cu igiena mâinilor a personalului medical ar putea fi reprezentată de un nivel inadecvat de cunoștințe al acestora privind importanța igienei mâinilor, indicațiile, criteriile tehnice și recomandările internaționale. Educația medicală continuă (EMC) poate reprezenta astfel o strategie importantă de îmbunătățire a complianței personalului medical cu igiena mâinilor.

 

MATERIAL ȘI METODĂ

Scopul studiului realizat în perioada februarie-iunie 2018 a fost identificarea principalelor bariere de complianță scăzută a asistenților medicali în ceea ce privește nivelul cunoștințelor cu privire la igiena mâinilor și prevenirea IAAM. Principalele obiective stabilite au fost: a) identificarea nivelului de cunoștințe; b) identificarea lacunelor în cunoștințe; și c) stabilirea unei corelații între nivelul cunoștințelor și experiența profesională. A fost aplicat un chestionar cu 25 de itemi cu grad mediu de dificultate. Prelucrarea statistică a datelor a fost realizată cu programul SPSSv23.0.

 

REZULTATE

În studiu au fost incluși 236 asistenți medicali cu vârsta medie de 45,6 ani și vechimea medie în profesie de 15 ani. 32,2% din participanți au prezentat un nivel foarte bun de cunoștințe, 28,8% un nivel bun și 39% un nivel satisfăcător. Calificativul mediu acordat eșantionului a fost bun, acesta corelând negativ, dar nesemnificativ, cu vârsta și cu vechimea în profesie. În general, asistenții medicali au avut dificultăți în a furniza răspunsuri corecte la itemii privind igiena mâinilor, prevenirea IAAM, dezinfecția și sterilizarea. Itemii care au ridicat mai puține dificultăți au fost cei cu privire la: precauțiuni standard și precauții adresate căii de transmitere, expunerea accidentală la produse biologice și managementul deșeurilor medicale.

 

CONCLUZII

Îmbunătățirea complianței cu igiena mâinilor a asistenților medicali în practica de îngrijire presupune implementarea unei strategii de EMC adaptată nevoilor educaționale ale acestora, care să vizeze domeniile identificate ca fiind deficitare: igiena mâinilor, prevenirea IAAM, dezinfecția și sterilizarea.

bariere2

bariere1

 

 

bariere3

Barriers in preventing healthcare associated infections in the nurses’ activity

 

 

Authors:

Viorica Nedelcu
The Order of Nurses, Midwives and Medical Assistants in Romania Bucharest Branch, Bucharest, Romania;
The “Carol Davila” University of Pharmacy and Medicine of Bucharest, Bucharest, Romania

Mariana Zazu
The Order of Nurses, Midwives and Medical Assistants in Romania Bucharest Branch, Bucharest, Romania;

Doina Carmen Mazilu
The Order of Nurses, Midwives and Medical Assistants in Romania Bucharest Branch, Bucharest, Romania;
The “Carol Davila” University of Pharmacy and Medicine of Bucharest, Bucharest, Romania

Ioana Marina Grințescu
The “Carol Davila” University of Pharmacy and Medicine of Bucharest, Bucharest, Romania
The Emergency Clinical Hospital Bucharest, ICU, Bucharest, Romania
Bucharest, Romania

 

INTRODUCTION

Healthcare associated infections (HCAI) represent unwanted complications of health care, with a significant impact on the patients’ evolution. The most simple and efficient method of controlling and limiting HCAI is hand hygiene. Although the medical staff acknowledges the importance of hand hygiene, this isn’t reflected always in their clinical practice. A source of low hand hygiene compliance in health care professionals could be represented by an inadequate knowledge level regarding the importance of hand hygiene, indications, technical criteria and international recommendations. Continuing medical education (CME) might thus represent an important strategy of improving hand hygiene compliance among the medical staff.

 

MATERIAL AND METHOD

The purpose of the study made between February-June 2018 was to identify the main barriers of the nurses’ low compliance regarding their knowledge level about hand hygiene and HCAI prevention. The determined main objectives were: a) to identify the nurses knowledge level; b) to identify the knowledge gaps; and c) to establish a correlation between the knowledge level and the work experience.We used a 25-item questionnaire of an average degree of difficulty. The statistical analysis was performed using SPSSv23.0.

 

RESULTS

The study included 236 nurses of an average age of 45,6 and with an average work experience of 15 years. 32,2% of the participants had a very good knowledge level, 28,8%, a good level and 39%, a satisfactorily level. The average score of the sample was good, which correlated negatively, but insignificantly with the age and the work experience. Generally, the nurses had difficulties in giving the right answer to the items regarding hand hygiene, HCAI prevention, disinfection and sterilization. The items that presented fewer difficulties were the ones about: standard precautions and precautions regarding the mode of transmission, accidental exposure to biological products and medical waste management.

 

CONCLUSIONS

Improving the nurses’ hand hygiene compliance in health care practice entails the implementation of a CME strategy adapted to their educational

needs, that will target the areas identified as being deficient: hand hygiene, HCAI prevention, disinfection and sterilization.

bar2

bar1

 

 

 

 

 

 

 

 

bar3

 

Descarca Posterul:

Poster Romana

Poster Engleza

Share This Post