Asigurarea de răspundere profesională, un „stres” suplimentar al desfășurării activității profesionale sau, mai degrabă, desfășurarea activității profesionale fără stres suplimentar?

alinbobicPentru început, trebuie cunoscut faptul că asigurarea de răspundere civilă pentru greșelile în activitatea profesională este obligatorie pentru toți asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali. Cadrul legal al obligației de a încheia asigurare de răspundere civilă pentru greșelile în activitatea profesională este dat de  art. 667 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, și art. 22  alin. (2) şi (3) din OG 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea  OAMGMAMR.

Autorizarea exercitării profesiei, mai cunoscută sub denumirea de avizare anuală, se acordă numai după dovedirea existenței unei asigurării de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pe anul respectiv (art. 16 alin. (1) din OUG 144/2008).

Valorile minime ale riscului asigurat sunt stabilite prin Hotărârea nr. 5/2018 a Consiliului național al OAMGMAMR, după cum urmează:

–   echivalentul în lei al sumei de 10.000 euro, pentru asistenții medicali generaliști, moașele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia în unităţi sanitare cu paturi, centre de primiri urgenţe şi unităţi de primiri urgenţe, servicii de ambulanţă;

–    echivalentul în lei al sumei de 4000 euro,  pentru  asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care îşi exercită profesia în unităţi  de medicină primară, ambulatorii, cabinete medicale individuale, laboratoare;

–  echivalentul în lei al sumei de 2000 euro, pentru  asistenţii de farmacie, asistenții medicali specialitatea igienă şi sănătate publică şi asistenții care îşi desfăşoară activitatea  în instituții/ secţii de medicină legală.

Important de reținut este și faptul că asigurarea de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea  profesionala este valabilă un an, se poate încheia la societăţi de asigurări autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, asistenţii medicali generaliști, moașele și asistenții medicali având libertatea să încheie contracte de asigurare pentru răpundere civilă profesională la valori de risc mai mari decât cele stabilite prin Hotărârea nr. 5/2018 a Consiliului național al OAMGMAMR.

Analizând obiectul general al unei  asigurări de răspundere profesională, putem constata că  aceasta  acoperă daune cauzate beneficiarilor serviciilor profesionale (pacienților), de fapta comisă din culpă (fără intenție)  de către asigurat (asistent medical sau moașă), riscurile  standard acoperite fiind de natura prejudiciilor patrimoniale/materiale.

Rolul asigurării este acela de minimă garanție a acoperirii unor prejudicii  de ordin material și, în niciun caz, de înlăturare a răspunderii disciplinare sau penale.

O altă discuţie se naşte pe seama asigurărilor încheiate de angajator, existând persoane care se întreabă ce rost mai are încheierea unei asigurări de răspundere profesională individuală, dacă angajatorul are deja o asigurare încheiată pentru culpe medicale, etc.

În această situaţie este important de știut că în sarcina lucrătorului medical stau obligații profesionale, iar în sarcina instituției medicale – obligații de ordin administrativ.

Prin urmare, instituția/angajatorul încheie o asigurare pentru alte tipuri de riscuri, cum sunt:

– prejudicii care sunt consecinţe ale activităţii de organizare a acordării asistenței medicale;

– prejudicii care sunt consecinţe ale unor viciilor ascunse ale medicamentelor și dispozitivelor medicale;

– prejudicii ca urmare a unor infecți intraspitalicești, etc.

Obligativitatea încheierii unei asigurări de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională  nu trebuie privită ca o constrângere lipsită de fundament.

Această obligativitate trebuie privită ca o „plasă de siguranţă” pentru cei care şi-au ales drept meserie munca în condiţii dificile, unde graniţa între eroare şi lucrul bine făcut este extrem de subţire.

Ştim cu toţii că numai cine nu munceşte nu greşeşte și că a învăţa din greşeli înseamnă să progresezi profesional, dar mai înseamnă şi să suporţi consecinţele acestor greşeli.

Incertitudinea din actul medical nu poate fi eliminată, prin urmare, exercitarea profesiei poate fi afectată de inexactități care au un caracter neintenționat. Ele pot însă aduce prejudicii unor pacienţi iar, în aceste cazuri, profesionistul poate fi obligat să plătească despăgubiri.

Punând în balanţă obligativitatea încheierii asigurării de răspundere profesională cu riscul profesional ridicat al activităților desfășurate de asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali, şi cât de costisitoare ar putea fi plata din propriul buzunar a unor prejudicii create neintenţionat, putem spune că asigurarea de răspundere profesională este  o soluţie rezonabilă şi utilă.

Cu toate acestea, respectarea cu stricteţe a normelor și procedurilor, a eticii și deontologiei profesionale, alături de o pregăţire profesională continuă rămân singurele măsuri eficiente împotriva incidentelor/erorilor profesionale.

Noi sperăm să nu fie niciodată nevoie să folositi polița de răspundere profesională.

Rețineți însă că este de datoria dumneavoastră să respectați legea, să respectați cu stricteţe normele profesionale, Codul etic și deontologic, să vă pregatiți continuu și să dețineți tot timpul o poliță de răspundere profesională valabilă.

 

Bobic Alin Victor – Consilier juridic OAMGMAMR filiala București

Share This Post