Metodologia de Elaborare a Procedurilor Operaționale de Practică Medicală pentru Asistenți Medicali Generaliști, Moașe și Asistenți Medicali

Din seria de lucrări prezentate în cadrul celei de-a XV-a ediții a Conferinței Naționale și a IV-a Conferință Internațională OAMGMAMR

 

Lansată public în cadrul celei de-a XV-a ediții a Conferinței Naționale și a IV-a Conferință Internațională OAMGMAMR, publicăm aici prezentarea lucrării ”Metodologia de Elaborare a Procedurilor Operaționale de Practică Medicală pentru Asistenți Medicali Generaliști, Moașe și Asistenți Medicali”

 

Coordonator

Mariana Zazu

As. Med. Princ. Master, Drd.

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România Filiala București, Departamentul Profesional Științific, de Cercetare și Dezvoltare a Profesiei

 

Coautori

Viorica Nedelcu

OAMGMAMR Filiala București

 

Carmen Mazilu

Președinte OAMGMAMR Filiala București

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, România

 

Introducere

proiectActivitatea de îngrijiri de sănătate reprezintă un proces complex care trebuie documentat etapă cu etapă, în baza legislației specifice, a ghidurilor internaționale de bune practici bazate pe dovezi, precum și a recomandărilor din standardele de calitate naționale și internaționale. Această activitate trebuie procedurată, astfel încât să reflecte practica reală de îngrijire, deoarece poate expune asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical la numeroase vulnerabilități și riscuri profesionale. Printre avantajele elaborării procedurilor operaționale de practică medicală (POPM) pentru asistenți medicali și moașe se pot enumera: minimizarea variabilității practicii medicale, reglementarea legislativă a activității, dezvoltarea propriilor instrumente de prevenire a situațiilor de răspundere juridică, documentarea activității profesionale, conștientizarea propriei identități profesionale.

 

Material și metodă

proiect1În ianuarie 2017, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) Filiala București a inițiat Proiectul pilot „Revizuirea și actualizarea procedurilor operaționale de practică medicală și elaborarea protocoalelor de practică medicală și a ghidurilor de bune practici bazate pe dovezi pentru asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali”. În cadrul acestui proiect își desfășoară activitatea 25 membri ai grupului de lucru „Proceduri” care au dezvoltat instrumentele de elaborare și redactare a POPM: template, ghid de elaborare, opis POPM. Acest proces a fost interactiv, extrem de dinamic și de durată, iar în această primă etapă (2017-2018) au fost elaborate POPM care vor fi aplicate în toate tipurile de secții, indiferent de specificul acestora: administrarea medicamentelor, monitorizarea funcțiilor vitale, alimentația pacientului, igiena și confortul pacientului etc.

 

Rezultate

proiect2Conform Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice cu modificările și completările ulterioare și a recomandărilor internaționale de bune practici bazate pe dovezi, template-ul de POPM cuprinde următoarele secțiuni: scop, domeniu de aplicare, definiții, abrevieri, documente de referință, responsabili de proces, resurse, descrierea procedurii, identificarea riscurilor operaționale și stabilirea măsurilor de limitare a acestora, indicatori de monitorizare, bibliografie, anexe. Identificarea riscurilor, măsurile de limitare a acestora, precum și lista indicatorilor de structură, de proces și de rezultat care constituie punctele tari și elementele de noutate ale POPM. Rezultatul secundar al acestui Proiect îl reprezintă elaborarea unui Manual de riscuri clinice de îngrijiri de sănătate și a unui Ghid de practică privind Auditul clinic al serviciilor de îngrijire.

 

Concluzii

proiect3Standardele practice ale activităților asistenților medicali și moașelor trebuie să cuprindă toate procesele operaționale din instituțiile sanitare, să fie documentate corespunzător pentru a obține servicii de calitate și performanță în procesul de îngrijire al pacienților, dar și pentru a reprezenta un instrument de apărare în cazul eventualelor litigii.

 

 

 

 

 

The Development Methodology of Medical Practice Operating Procedures for General Medical Assistants, Midwives and Nurses

 

 

Coordinator

Mariana Zazu

RN, MSc, PhD student

The Order of Nurses, Midwives and Medical Assistants of Romania, Bucharest branch, Scientific Professional Research and Development of Profession Department

 

Co-authors

Viorica Nedelcu

The Order of Nurses, Midwives and Medical Assistants in Romania, Bucharest Branch

 

Carmen Mazilu

President, The Order of Nurses, Midwives and Medical Assistants in Romania, Bucharest Branch

The “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest

 

Introduction

The health care activity represents a complex process which must be recorded at every stage based on specific legislation, international evidence-based best practice guidelines and recommendations of national and international quality standards. This activity must be performed so that it would reflect real nursing practice because it can expose medical assistants, nurses and midwives to many vulnerabilities and professional risks. Among the advantages of developing medical practice operating procedures (MPOP) for nurses and midwives, we can mention the following: reducing the medical practice variability, legislative regulation of the activity, developing their own prevention tools of legal liability situations, recording the professional activity, awareness of their own professional identity.

Material and method

In January 2017, The Order of Nurses Midwives and Medical Assistants in Romania (OAMGMAMR), Bucharest Branch, initiated the Pilot Project: Reviewing and Updating the Medical Practice Operating Procedures and Developing Medical Practice Protocols and Evidence-based Best Practice Guidelines for General Medical Assistants, Midwives and Nurses”. Within this project, there are 25 members of the “Procedures” working group who created MPOP tools: templates, developing guidelines, MPOP register. This process was interactive, extremely dynamic and long, and in this first stage (2017-1018) MPOPs were developed, which will be further applied in all types of hospital departments, regardless of their specialty: drug administration, vital signs monitoring, patient nutrition, patient hygiene and comfort, etc.

Results

According to the Order no. 400/2015 for the approval of the managerial internal control code of the public entities with the ulterior changes and completions and to the international recommendations of evidence-based practice, the MPOP template contains the following sections: objective, applicability domain, definitions, abbreviations, reference documents, process responsible, resources, procedure description, identifying the operating risks and determining the measures for limiting them, monitoring indicators, bibliography, appendixes. Identifying the risks, the measures for limiting them and the list of structure, process and result indicators represent the strong-points and the novelty elements of MPOP. The secondary result of this project is represented by the development of a Manual of Clinical Risks in Health Care and of a Practice Guideline Regarding Clinical Audit of Health Care Services.

Conclusions

The practical standards of the nurses’ and midwives’ activities must encompass all the operating processes of medical institutions, they must be appropriately recorded in order to ensure performant health care services, but also to represent a defensive mechanism in case of litigation.

Link to presentation:

http://www.easistent.ro/new/wp-content/uploads/documente/LucrareaPOPM.pdf

Share This Post