Certificatul de status profesional curent

Vom încerca în rândurile următoare să lămurim pe scurt  ce anume este acest certificat de status profesional curent,  care este rolul lui, cum, când și în ce condiții se eliberează acesta.

Între atribuțiile Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prevăzute de art. 40 alin (1)  din OUG 144/2008,  se regăsesc, la  lit. d), și atribuția privind emiterea certificatul de status profesional curent.

”d)atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor săi şi emite certificatul de status profesional curent. Metodologia de întocmire şi eliberare a certificatului de status profesional curent se stabileşte prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Pentru a înțelege mai bine, trebuie spus că acest status profesional curent nu este altceva decât un document care cuprinde datele relevante cu privire la competenţa, onorabilitatea şi moralitatea cu care titularul, după caz, asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical, exercită profesia la data emiterii acestuia. Cu alte cuvinte, certificatul de status profesional curent este un cazier profesional, în care sunt evidențiate o serie de informații care conturează o imagine de ansamblu asupra modului în care și-a desfășurat activitatea profesională asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical.

Certificatul de status profesional curent nu atestă experienţa profesională, se eliberează la cererea titularului, în scopul stabilirii relațiilor contractuale pentru furnizarea serviciilor de îngrijiri de sănătate, la cererea angajatorului, sau în scopul exercitării profesiei în afara granițelor României.

Metodologia de întocmire şi eliberare a certificatului de status profesional este stabilită/reglementată prin hotărâre a Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România și este publicată în Monitorul Oficial al României.

Atât modelul cererii de eliberare, cât și modelul certificatului de status profesional, sunt prevăzute în anexele „Metodologia de întocmire şi eliberare a certificatului de status profesional.”

Cererea de eliberare, completată și însoțită de documentele prevăzute de art. 3 din metodologie, se depune la filiala OAMGMAMR al cărei membru este solicitantul, întocmirea și eliberarea certificatului de status profesional efectuându-se în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitării.

Valabilitatea certificatului de status profesional curent este de 3 luni, calculate de la data eliberării.

De reținut este că, la depunerea cererii, solicitantul va trebui să prezinte pe lângă copia documentelor prevăzute la alin. (3) lit. b) – e), g) și h), și originalul acestora, pentru a putea fi certificate „conform cu originalul”.

Metodologia prevede și câteva excepții, referitoare la calitatea de membru a solicitantului de status profesional curent, după cum urmează:

–           în cazul în care la data depunerii cererii de eliberare a statusului profesional curent, solicitantul nu mai deţine calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, acesta se va adresa filialei OAMGMAMR la care a fost membru.

–          dacă solicitantul nu a dobândit calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la data solicitării statusului profesional curent, acesta se va adresa filialei OAMGMAMR pe a cărei rază teritorială domiciliază, în vederea eliberării certificatului de status profesional curent.

–          solicitantul nu a dobândit sau nu mai deţine calitatea de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi nu are domiciliul stabil în România – persoana împuternicită de acesta prin procură notarială se va adresa filialei OAMGMAMR pe a cărei rază teritorială acesta domiciliază în vederea eliberării certificatului de status profesional curent.

În concluzie, activitatea profesională desfășurată de asistenții medicali generaliști, moașe și asistenții medicali intră în categoria activităților profesionale de interes public, iar comportamentul profesional al acestora se înscrie în dosarul personal și poate constitui recomandări/aprecieri negative ale activității profesionale.

Bobic Alin Victor – Jurist OAMGMAMR filiala București

Share This Post